Wednesday, March 25, 2020

Prone Incline Front Barbell Raise - shoulder - width gripProne Incline Front Barbell Raise - shoulder - width grip 

สำหรับ "การตั้งชื่อ" ในท่านี้นั้น หมายความว่า เข้าเน้นอยู่ 3 เรื่อง คือ

       ใช้ม้าเอียง - Incline Bench


       ใช้บาร์เบลล์ตรง "ไม่ใช่" อีซี่บาร์ - Barbell


       จับบาร์เบลล์ ให้ความกว้างของมือที่จับ เท่ากับความกว้างของบ่า  - shoulder - width grip


- END -