Wednesday, March 25, 2020

SCREW CURL


SCREW CURL

           จากจังหวะ 1 ไปจังหวะ 2 หายใจออก (ยกดัมเบลล์ขึ้นหายใจออก)

           จากจังหวะ 2 กลับมาจังหวะ 1 หายใจเข้า (ผ่อนดัมเบลล์ลงหายใจเข้า)

           เมื่ออยู่ในจังหวะที่ 2 นิ้วก้อยต้องอยู่สูงกว่านิ้วโป้ง เพื่อให้เกิดการบิดที่กล้ามไบเซบมากที่สุด


- END -