Saturday, March 28, 2020

Squats


ท่า สควอช Squats 

      ในกรณีที่หนังสือต้นฉบับ บอกว่าให้ใช้ท่า สควอช ( Squats ) นั้น คือให้บริหาร กล้ามต้นขาด้านหน้า โดยมีลักษณะการบริหารแบบนี้คือ


       1.มีการแบกบาร์เบลล์ไว้ที่คอ ,หรือถือดัมเบลล์ไว้ในมือทั้งสองข้างก็ได้


       2.เวลาบริหาร ขาทั้งสองข้าง ต้อง  "ย่อเข่าลง โดยให้ลำตัวขึ้นและลงในแนวดิ่ง" ( ถ้าย่อเข่าแบบเอนตัวไปด้านหน้า หรือด้านหลัง จะเรียกว่าจะเรียกว่า Lunge ซึ่งไม่อยู่ในหมวดของ Squats )


หมายเหตุ - มีท่ายกเว้นคือท่า HACK SQUATS ที่ถูกเรียกว่าเป็นท่า Squats อย่างหนึ่ง แต่ เป็นการบริหาร กล้ามต้นขาด้านหลัง ไม่ใช่บริหาร กล้ามต้นขาด้านหน้า เหมือนท่า Squats อื่นๆ  และเวลาย่อเข่าลงนั้น ลำตัวก็ไม่ได้ขึ้นลงในแนวดิ่ง ( แต่จะขึ้นและลงไปตามแนวเฉียงเดียวกับอุปกรณ์ )

       ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เมื่อต้นฉบับพูดว่าให้ใช้ท่า สควอช ( Squats ) คือให้เลือกเอาท่าใดท่าหนึ่ง จากข้างล่างนี้ไปใช้นะครับ

ท่า Squats ท่าหลัก  หมายถึงว่า ถ้าพูดถึงคำว่า Squats ส่วนมาก จะหมายถึงการใช้บาร์เบลล์ 


ท่า Dumbbells Squats


ท่า Sumo Squats


ท่า Half Squats

- END -