Saturday, March 28, 2020

Standing Calf Raises


Standing Calf Raises

      ในกรณีที่ต้นฉบับ พูดเพียงสั้นๆว่า ให้บริหารด้วยท่า Standing Calf Raises นั้น  เขาหมายถึง การ "ยืนเขย่ง" เพื่อบริหารน่อง ( Standing Calf Raises ) โดยไม่บอกว่าแบกน้ำหนักรูปแบบไหนอยู่ ( ไม่ถือลูกน้ำหนักใดๆเลย ,ถือดัมเบลล์ ,ถือบาร์เบลล์ หรือใช้อุปกรณ์ Machine สำหรับบริหารท่ายืนเล่นน่อง ) นั่นก็หมายความว่า ผู้บริหารสามารถเลือกได้ว่า จะไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆเลย หรือว่าใช้อุปกรณ์ใด อุปกรณ์หนึ่ง ( ดัมเบลล์ ,บาร์เบลล์ หรือใช้อุปกรณ์ Machine สำหรับบริหารท่ายืนเล่นน่อง ) เอามาบริหารก็ได้ครับ ก็ถือว่าเป็นการบริหารท่า Standing Calf Raises เหมือนกัน


     ยกเว้นท่า Dongkey Calf Raise ( ทั้งแบบที่ใช้คนนั่งบนสะบักหลัง หรือแบบที่ใช้อุปกรณ์แมชชีน แบบที่เห็นในภาพทั้งหมดข้างบนนี้ ) ที่ไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของ การยืนบริหาร คือไม่ถูกเรียกว่าเป็น Standing Calf Raise / เหตุผลก็เพราะว่า มันยังไม่ใช่การยืนบนเท้าของตัวเองตรงๆ มันยังใช้มือถ่ายน้ำหนักไปทางด้านหน้าอยู่ ( คืออยู่ในลักษณะยืนโค้งตัว  ไม่ได้อยู่ในลักษณะยืนตรงๆ ) 


     กรณีถ้าต้นฉบับต้องการระบุลงไปเลยว่า ต้องใช้อุปกรณ์แมชชีนในการบริหารนะ ไม่ให้ใช้น้ำหนักตัวธรรมดา ไม่ให้ใช้ดัมเบลล์ ไม่ให้ใช้บาร์เบลล์ กรณีนี้่ต้นฉบับเขาจะระบุเลยว่าให้บริหารด้วยท่า Standing Calf Raise With Machine

       ดังนั้น เมื่อต้นฉบับพูดว่าให้บริหารด้วยท่า Standing Calf Raise ก็หมายความว่า เขาหมายถึงการบริหารท่าใดท่าหนึ่งข้างล่างนี้ครับ

ยืนเขย่งแบบใช้น้ำหนักตัวอย่างเดียว บนพื้นราบ
( Bodyweight Standing Dumbbell Calf Raise )


ยืนเขย่งด้วยขาทีละข้างโดยใช้ดัมเบลล์ลูกเดียว
( Single-Leg Standing One-Dumbbell Calf Raise )

ยืนเขย่งด้วยขาทีละข้างโดยใช้ดัมเบลล์ 2 ลูก
( Single-Leg Standing Dumbbell Calf Raise )


ยืนเขย่งบนพื้นราบโดยใช้ดัมเบลล์ 2 ลูก 
( Standing Double Leg Dumbbell Calf Raise On Floor )


ยืนเขย่งโดยใช้ดัมเบลล์ 2 ลูก 
(  Standing Double Leg Dumbbell Calf Raise )


ยืนเขย่งโดยใช้บาร์เบลล์
( Standing Barbell Calf Raise )


ยืนเขย่งโดยใช้อุปกรณ์สมิทแมชชีน
( Smith Machine Calf Raise )


ยืนเขย่งโดยใช้อุปกรณ์แมชชีน
( Standing Calf Raise With Machine )


- END -