Thursday, March 26, 2020

Seated Calf Raises


Seated Calf Raises

      ในกรณีที่ต้นฉบับ พูดเพียงสั้นๆว่า ให้บริหารด้วยท่า Seated Calf Raise นั้น  เขาหมายถึง การ "นั่งเขย่ง" เพื่อบริหารน่อง ( Seated Calf Raises ) โดยไม่บอกว่าแบกน้ำหนักรูปแบบไหนอยู่ ( ดัมเบลล์ ,บาร์เบลล์ หรือ Machine เล่นน่อง ) นั่นก็หมายความว่า ผู้บริหารสามารถเลือกอุปกรณ์ใด อุปกรณ์หนึ่ง ( ดัมเบลล์ ,บาร์เบลล์ หรือ Machine เล่นน่อง ) เอามาบริหารก็ได้ครับ ก็ถือว่าเป็นการบริหารท่า Seated Calf Raise เหมือนกัน


     ยกเว้น! ท่า Leg Press Calf Raise  ที่ไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของ การนั่งบริหาร คือไม่ถูกเรียกว่าเป็น Seated Calf Raise / เหตุผลก็เพราะว่า มันยังก้ำกึ่งระหว่างการนั่ง กับการนอน คือจะเป็นการนั่งก็ไม่ใช่ นอนก็ไม่ใช่  ก็เลยจัดเป็นการนั่ง ( Seated ) ไม่ได้นั่นเองครับ  

      กรณีถ้าต้นฉบับต้องการระบุลงไปเลยว่า ต้องใช้อุปกรณ์แมชชีนในการบริหารนะ ไม่ให้ใช้ดัมเบลล์ ไม่ให้ใช้บาร์เบลล์ กรณีนี้่ต้นฉบับเขาจะระบุเลยว่าให้บริหารด้วยท่า Seated Calf Raise With Machine

       ดังนั้น เมื่อต้นฉบับพูดว่าให้บริหารด้วยท่า Seated Calf Raise ก็หมายความว่า เขาหมายถึงการบริหารท่าใดท่าหนึ่งข้างล่างนี้ครับ

ใช้ดัมเบลล์ 2 ลูกบริหาร โดยเท้าเนินเท้าบนที่สูง
( Dumbbell Seated Calf Raise )


 ใช้ดัมเบลล์ 2 ลูกบริหาร โดยวางเนินเท้าบนพื้น  
( Dumbbell Seated Calf Raise )


ใช้ดัมเบลล์ 1 ลูกบริหารที่น่องทีละข้าง  
( Dumbbell Seated One-Leg Calf Raise )


ใช้แผ่นบาร์เบลล์บริหาร
( Plate Seated Calf Raise )


ใช้บาร์เบลล์บริหาร
( Barbell Seated Calf Raise )


บริหารด้วยแมชชีน
( Seated Calf Raise With Machine )


- END -