Friday, March 27, 2020

Single Arm Cable Crossver


Single Arm Cable Crossver


อุปกรณ์พูลดาวน์
       ( ภาพบน ) ถ้าเป็นคน ถนัดขวา ต้องเริ่มบริหารด้วย มือซ้าย ก่อน

       วิธีบริหารก็คือว่า ตอนเริ่มต้นให้จับไปที่ บาร์ยาวของเครื่องพูลดาวน์  โดยให้จับคานบาร์ยาวด้วย มือซ้าย  และมีลักษณะการจับเหมือนในภาพข้างบนนี้


     ( ภาพบน ) ยืนให้ "เยื้อง" มาทางด้านซ้ายของอุปกรณ์

       คือหมายความว่า เส้นประ ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ เป็นแนวทางที่ใข้บริหารท่า พูลดาวน์ โดยปกติ ( คือบริหารด้วยการดึงลงมาตรงๆ ตามแนวเส้นประ )

       ก็ให้เรายืน "เยื้อง" ออกมาทางด้านซ้าย ( เหมือนในภาพที่เห็นข้างบนนี้ )

จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2
ภาพบน ) ภาพข้างบนนี้ผม Webmaster วาดเองครับ

ภาพบน ) ให้เริ่มบริหารดังนี้คือ
       จังหวะที่ 1 - ใช้มือจับที่คานบาร์


       จังหวะที่ 2 - กดคานบาร์ลงมาให้ได้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมกับการหายใจออก

       โดยเมื่อกดที่จับลงมาต่ำสุดแล้วก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี  /  แล้วค้างไว้ที่ จังหวะที่ 2 นี้ประมาณ 2 วินาที


       ผ่อนแขนขึ้น พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า ( ย้อนกลับไปสู่ จังหวะที่ 1 ) โดยเมื่อกลับไปอยู่ใน จังหวะที่ 1 แล้วก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี จากนั้นให้นับว่า "1"


       ทำซ้ำเช่นนี้อีก นับเป็น "2" เป็น "3" เรื่อยไปจนครบจำนวน Reps ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 8 Reps ก็ให้รีบเปลี่ยนมือ ( โดยไม่ต้องหยุดพัก ) ดังข้างล่างนี้

ภาพบน ) เปลี่ยนมาใช้ มือขวา จับบาร์ทันที ( โดยไม่พักเซท )

ภาพบน ) ยืน "เยื้อง" ไปทางด้านขวา 

จังหวะที่ 1


จังหวะที่ 2

      ( ภาพบน ) ให้บริหารต่อดังนี้คือ
       จังหวะที่ 1 - ใช้มือจับที่คานบาร์


       จังหวะที่ 2 - กดคานบาร์ลงมาให้ได้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมกับการหายใจออก

       โดยเมื่อกดที่จับลงมาต่ำสุดแล้วก็จะหายใจออกหมดปอดพอดี  /  ค้างไว้ที่ จังหวะที่ 2 นี้ประมาณ 2 วินาที


       ผ่อนแขนขึ้น พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า ( ย้อนกลับไปสู่ จังหวะที่ 1 ) โดยเมื่อกลับไปอยู่ใน จังหวะที่ 1 แล้วก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี จากนั้นให้นับว่า "1"


       ทำซ้ำเช่นนี้อีก นับเป็น "2" เป็น "3" เรื่อยไปจนครบจำนวน Reps ที่กำหนดไว้ เช่นครบ 8 Reps แล้วจึงพักเซท- END -