Thursday, March 12, 2020

Bent - Over Lateral Raise


Bent - Over Lateral Raise

ลักษณะสำคัญของท่านี้คือ

       "ไม่ใช่" การยืนตรง / คือ ร่างกายท่อนบนต้องทำมุมเฉียงกับพื้นเท่านั้น ( ร่างกายท่อนบนขนานกับพื้นก็ได้ หรือทำมุมเฉียงกับพื้นก็ได้ )


       มีขั้นตอนการปฏิบัติคือ ในตอนแรก ผู้บริหารจะถือ "ตัวต้านทาน" ไว้ในมือก่อน / จากนั้น ผู้บริหารจะต้องออกแรงไปที่ กล้ามหัวไหล่ด้านหลัง เพื่อ "ยกแขนขึ้น" ( Rear Raise ) / และเมื่อยกแขนขึ้นจนสุดแล้ว จึงค่อยผ่อนแขนลง  ทั้งหมดนี้ เรียกว่า "1 Rep"


       คำว่า "ตัวต้านทาน" ในที่นี้ จะเป็นดัมเบลล์ หรือเคเบิล ก็ได้


       ท่าที่มีองค์ประกอบเหล่านี้ จึงจะถูกเรียกว่า Bent - Over Lateral Raise / หรือ Rear Raises หรือ Rear Lateral Raises


       นั่นก็หมายความว่า หากต้นฉบับบอกว่า ให้บริหารท่า Bent - Over Lateral Raise / หรือ Rear Raises หรือ Rear Lateral Raises ก็หมายความว่า ผู้บริหารจะ "ยืนหรือนั่ง" ก็ได้ / ใช้ "ดัมเบลล์หรือเคเบิล" ก็ได้ / บริหารด้วย "แขนทีละข้าง" หรือ "พร้อมกันทั้ง 2 แขนก็ได้" นั่นเอง ( ขอให้มีองค์ประกอบครบตามที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ก็พอ )


       นั่นก็หมายความว่า หากต้นฉบับบอกว่า ให้บริหารท่า Bent - Over Lateral Raise / หรือ Rear Raises หรือ Rear Lateral Raises ก็
อาจจะเป็นท่าใดท่าหนึ่งในท่าต่างๆข้างล่างนี้ก็ได้ครับ


* * * ยืนตรงก่อน แล้วก้มตัวลง และใช้ดัมเบลล์ในการบริหาร / ซึ่งชื่อเฉพาะของท่านี้คือ Dumbbell Bent-Over Lateral Raise


* * * ท่านี้ จะคล้ายกับท่าบริหารก่อนหน้านี้ แต่เราเอาศีรษะไปหนุนกับหัวเตียงไว้ตลอดเวลาที่บริหาร  ( หัวเตียงที่ถูกปรับระดับขึ้น - เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) / โดยท่านี้ มีชื่อเฉพาะว่า  Dumbbell Posterior Raise


* * * ยืนตรงก่อน แล้วก้มตัวลง และใช้ "เคเบิล" ในการบริหาร / ซึ่งชื่อเฉพาะของท่านี้คือ Bent - Over Cable Lateral Raise


* * * ยืนตรงก่อน แล้วก้มตัวลง และใช้ "สายยาง" ในการบริหาร / ซึ่งชื่อเฉพาะของท่านี้คือ Band Bent-Over Lateral Raise


* * * ยืนตรงก่อน แล้วก้มตัวลง และใช้ "ดัมเบลล์" ในการบริหาร โดยบริหารด้วย "แขนทีละข้าง"  / ซึ่งชื่อเฉพาะของท่านี้คือ One Arm Bent - Over Lateral Raise


* * * ยืนตรงก่อน แล้วก้มตัวลง และใช้ "สายเคเบิล" ในการบริหาร โดยบริหารด้วย "แขนทีละข้าง"  / ซึ่งชื่อเฉพาะของท่านี้คือ One-Arm Bent-Over Cable Lateral Raise


* * * นั่ง แล้วก้มตัวลงไปข้างหน้า และใช้ดัมเบลล์ในการบริหาร / ซึ่งชื่อเฉพาะของท่านี้คือ  Seated Bent-over Lateral Raises


- END -