Wednesday, March 18, 2020

Dumbbell Flyes


Dumbbell Flyes

จาก จังหวะที่ 1 ไป จังหวะที่ 2  ให้หายใจเข้า ( คือกางปีก ให้หายใจเข้า )


จาก จังหวะที่ 2 ไป จังหวะที่ 1 ให้หายใจออก ( คือหุบปีกหายใจออก ) แล้วนับว่า 1 ( ใช้วิธีนับอย่างนี้ไปจนครบจำนวน Rep ที่กำหนดในเซทนั้น )


สำหรับการวางเท้านั้น ส่วนมากจะวางไว้บนพื้นมากกว่า แต่จะวางไว้บนเตียงก็ได้ครับ


ถ้าบริหารบนเตียงยกน้ำหนัก ก็ให้ระวังลูกดัมเบลล์ไปโดนบาร์เบลล์ที่วางอยู่นะครับ ให้ถอยก้นลงไปใกล้ๆสุดเตียงก็จะปลอดภัย หรือเอาบาร์เบลล์เอาไปวางไว้ที่อื่นก่อนก็ได้


- END -