Tuesday, March 24, 2020

One - Arm Standing Cable Side Crunch


One - Arm Standing Cable Side Crunch


 จังหวะที่ 1 - หันหน้าเข้าหาอุปกรณ์ ใช้มือขวาถือ ที่จับ ไว้ในมือ โดย ที่จับ ดังกล่าวจะต้องอยู่เหนือศีรษะเรา งอข้อศอกแขนขวาที่จับ ที่จับ นั้นไว้ ส่วนอีกแขนซ้ายจับไว้ที่เอว

จังหวะที่ 2 -  หด - เกร็ง สีข้างด้านขวาของคุณลง คล้ายกับการทำท่า Crunch ( คลิ๊กเพื่อดูภาพ ) เพียงแต่เปลี่ยนมาทำที่เอวด้านข้างแทน

       ทำทั้งหมดนี้ พร้อมกับเริ่มหายใจออก จนมาอยู่ใน จังหวะที่ 2 สมบูรณ์แล้ว ก็หายใจออกหมดปอดพอดี ค้างอยู่ในจังหวะนี้ 2 วินาที


ค่อยๆผ่อนลำตัวกลับมาสู่ จังหวะที่ 1 อย่างช้าๆ พร้อมกับเริ่มหายใจเข้า จนเมื่อกลับมาอยู่ใน จังหวะที่ 1 โดยสมบูรณ์แล้ว ก็หายใจเข้าเต็มปอดพอดี นับว่า "1"


บริหารซ้ำ แล้วนับต่อไปเป็น "2" "3" ตามลำดับจนครบจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เช่นครบ 10 Reps ก็ให้เปลี่ยนไปใช้มือซ้ายถือที่จับทันทีโดยไม่พัก

       แล้วทำย้อนไป จังหวะที่ 1 ใหม่ แต่ให้ หด-เกร็ง สีข้างไปทางข้างซ้าย ( ข้างเดียวกับที่เราใช้มือจับ ที่จับ )

       บริหารแล้วเริ่มนับ "1" "2" "3" ซ้ำใหม่ จนครบจำนวนครั้งเท่ากับที่ทำข้างขวา คือครบ 10 Reps  ก็ปล่อย ที่จับ จึงจะถือเป็น 1 เซท


พักระหว่างเซท 2 นาที แล้วจึงเริ่มบริหารเซทต่อไป


- END -